Vladyka, ďakujeme!

Rímsky biskup – pápež František prijal dňa 24. 06. 2021 zrieknutie úradu nášho eparchiálneho biskupa vladyku Milana Chautura, CSsR. Vladyka Milan bol vysvätený na biskupa v roku 1992 vtedy ako najmladší biskup Katolíckej cirkvi na celom svete – mal 34 rokov. Azda jeden príspevok nemôže poďakovať za celé roky jeho služby a pastoračnej ťarchy, ktorú niesol na svojich pleciach takmer 30 rokov. Veď v našej mladej Košickej eparchii bol doteraz prvým eparchiálnym biskupom. Aj naša farnosť chce vyjadriť nášmu pastierovi vďaku za jeho službu a starostlivosť o celú eparchiu a teda aj o naše spoločenstvo. Vyprosujme mu do ďalších rokov veľa Božích milostí aj ochranu Božej Matky. Práve Bohorodičke zveril celú svoju biskupskú službu, čo vyjadril aj svojím heslom a pri každej príležitosti nás učil, aby sme sa k nej utiekali. Vladyka, ďakujeme Vám za osobný príklad a Váš ľudský prístup. Veríme, že nás naďalej budete povzbudzovať vo viere aj z pozície emeritného biskupa a že sa nakoniec stretneme spolu v Nebeskej vlasti. Modlime sa tiež za jeho uzdravenie, keďže ho trápi ťažká choroba. Vladykovi Cyrilovi prajeme veľa Božej Múdrosti do jeho služby.
Sláva Isusu Christu!


Návštevy vladyku Milana v našej farnosti


Životopis vladyku Milana


Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom, a už počas stredoškolských štúdií v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa redemptoristov (CSsR). Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal pred 40-timi rokmi z rúk križevackého eparchiálneho biskupa Dr. Joachima Segediho, dňa 14. júna 1981 v Prešove. Ako kňaz spravoval farnosť Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 až 1984 v Strážniciach a Lounách v Čechách, aktívne pastoračne pôsobil medzi vojakmi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984 – 1985), Šmigovec (1985 – 1989), Porúbka (1989 – 1992). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť bol pod dohľadom vtedajšej štátnej bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.
O dva roky na to, 11. januára 1992 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. Vladykovi Jánovi Hirkovi pomáhal obnovovať život najprv 18 rokov utláčanej a potom 20 rokov trpenej Gréckokatolíckej cirkvi.
Dňa 21. februára 1997 bol vladyka Milan Chautur menovaný pápežom svätým Jánom Pavlom II. za apoštolského exarchu novovytvoreného Apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu v Košiciach. V rámci Konferencie biskupov Slovenska viedol Radu pre rodinu a mládež, neskôr Radu pre rodinu a Radu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Dňa 30. januára 2008 bol vladyka Milan Chautur CSsR pápežom Benediktom XVI. vymenovaný za košického eparchiálneho biskupa. Do úradu bol uvedený 18. februára 2008 J. E. kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi.
V januári 2021 – vstúpiac do 30-teho roku svojej biskupskej služby – požiadal pápeža Františka o uvoľnenie z úradu eparchiálneho biskupa. Pápež jeho žiadosť prijal s účinnosťou od 24. júna 2021, kedy sa stáva emeritným košickým eparchiálnym biskupom.
Prebraté z webu: grkatke.sk