1. október – Ochrana Presvätej Bohorodičky

Medzi mariánskymi (borodičnými) sviatkami nášho cirkevného roka si osobitnú pozornosť zaslúži sviatok Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky (Presvätej Bohorodičky Ochrankyne). Kult Božej Matky ako Ochrankyne bol na Rusi a v mnohých slovanských národoch veľmi živý. Tajomstvo tohto neustáleho, mimoriadne obľúbeného a hlbokého kultu k Božej Matke ako Ochrankyni spočíva pravdepodobne v tom, že tu nejde o pozemskú a ľudskú, ale o nebeskú a mocnú ochranu (príhovor). A takúto záštitu a starostlivosť (ochranu) chce mať každý človek, rodina i národ. Tento sviatok je príležitosťou, aby sme prejavili Presvätej Bohorodičke svoju lásku a vďačnosť; je tiež dňom radostnej oslavy a zvelebovania jej ochrany a zástupníctva. Hlavným podnetom, na základe ktorého došlo k zavedeniu tohto sviatku, bolo videnie sv. Andreja Jurodivého (blázna pre Krista) v polovici 10. storočia. Carihrad, hlavné mesto Byzancie, vtedy obliehali moslimskí arabi (saracéni). Celé mesto a ľud boli vo veľkej úzkosti. V chráme Presvätej Bohorodičky v Blachernách, kde sa uchovávalo jej rúcho, plášť a pás (podľa tradície v 5. stor. to bolo prinesené z Palestíny; sviatok Uloženia úctyhodného rúcha presv. Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách slávime 2. júla), bolo celonočné bdenie. Modliaci sa ľud zaplnil chrám. Medzi ľudom sa za ochranu mesta horlivo modlil aj sv. Andrej Jurodivý so svojím žiakom Epifanom. Liturgické slávenie sa končí, bolo okolo štvrtej hodiny nadránom. Vtom sv. Andrej vidí, ako od cárskych dverí (tak nazývali Gréci hlavný vchod do chrámu ) prichádza presvätá Bohorodička oslnená nebeským svetlom a v sprievode sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Bohoslova, a to za spevu veľkého chóru svätých. Božia Matka podišla k oltáru, kľakla si, dlho sa modlila a pri tom plakala. Potom vstala, sňala z hlavy šatku-závoj-pokrov-omofor (z gréckeho maforion) a široko ju rozprestrela nad prítomným ľudom v chráme. Videnie zrazu zmizlo. Sv. Andrej a Epifan, ktorí mali toto videnie, pochopili, že Presvätá Bohorodička sa zjavila, aby zachránila mesto. Správa o zjavení sa bleskurýchlo rozšírila po celom meste. Útočníci sa stiahli. Mesto bolo zachránené. Podľa tejto šatky – pokrovu bol pomenovaný aj názov sviatku. Pokrov-omofor sa stal symbolom ochrany a príhovoru (zástupníctva) Presvätej Bohorodičky. Východná cirkev vo svojich bohoslužobných textoch rada zdôrazňuje tri najkrajšie privilégia presv. Bohorodičky: jej božie materstvo, jej ustavičné panenstvo (vždy Panna) a jej príhovor (zástupníctvo; Zástankyňa) za nás pred Bohom. Podľa tradície mal sv. Andrej slovanský pôvod. Zaujímavosťou je, že sviatok Pokrova sa teší veľkej úcte (veľký sviatok) práve medzi cirkvami slovanských národov, a nie u Grékov. Sviatok bol zavedený v 11. stor. na Rusi.

Katechéza protosynkela Košickej eparchie o. Jaroslava Lajčiaka k Pokrovu

Zdroj: www.grkatba.sk