Info

Milí veriaci našej farnosti!

Dnes ráno som si spomínal na Veľké štvrtky po minulé roky. Nie vždy sa mi chcelo ráno cestovať skoro 100 km do Košíc na liturgiu do katedrály, potom naspäť, a večer ešte obrady vo farnosti. Veľmi rád by som to podstúpil tohto roku. Aj keby som bol aj viac ako 100 km od Košíc. 

Vladyka Cyril sa nám prihovoril cez internet. Jeho slová boli plné povzbudenia. Podobné slová povzbudenia mi prišli od viacerých, či už od ľudí z farnosti, ale aj od iných. Niektoré boli aj od ľudí, od ktorých by som to možno nečakal. Som za ne veľmi vďačný!

Večer budeme s o. Teofanom sláviť sv. liturgiu s večierňou a po nej sa budeme modliť strasti. Aj keď nebudete v chráme, pamätajte, že tento deň je sviatkom nielen nás, kňazov, ale všetkých, ktorí pristupujú k sv. tajomstvám – ku sviatostiam. Kristus ustanovil kňazstvo a daroval eucharistiu. Tento čas, keď nemôžeme pristupovať pravidelne k eucharistii, nech je nám príležitosťou obnoviť si túžbu po nej. Aby sme k nej pristupovali s Božou bázňou a vierou.

o. Jozef 

 Od pondelka do štvrtka je od 17.00 do 18.00 otvorený chrám na tichú modlitbu

          Plaštenica bude uložená v severnom vchode do chrámu (od polikliniky) – na adoráciu je možné prísť aj mimo času, keď je otvorený chrám, a adorovať pri tomto vchode do chrámu – Boží hrob bude osvietený a viditeľný aj zvonka. Je potrebné dodržať všetky bezpečnostné predpisy (rúška, vzdialenosť…)

  • Vstupujte výhradne len po jednej rodine! 
  • Čakajúci v rade pred chrámom nech dodržujú po rodinách 2-metrové odstupy. 
  • MAJTE NASADENÉ OCHRANNÉ RÚŠKO V CHRÁME AJ KEĎ STE TAM SAMI!!! 
  • Ak je v tom čase veľa čakajúcich, berte na to ohľad.
  • Jedlá požehnajú kňazi v nedeľu ráno pre celú farnosť (súkromne, za zatvorenými dverami) o 8.00, v tom čase nech sa hlavy rodín pomodlia modlitbu, ktorú nájdu na http://grkatke.sk/pascha-doma, a pokropia jedlá svätenou vodou. Svätená voda je pre tých, ktorí ju už doma nemajú, k dispozícii v chráme. Podobne na http://grkatke.sk/pascha-doma nájdu hlavy rodín aj modlitbu uloženia pláštenice na Veľký piatok. 
  • Kto potrebuje sviatosť zmierenia alebo inú pastoračnú potrebu, nech kontaktuje telefonicky o. Jozefa (0904 529 824) alebo o. Teofana (0911 098 603)
  • v týchto dňoch naša farnosť pociťuje deficit (okrem veriacich) aj finančný. Ak Vám to Vaše finančné možnosti dovoľujú, môžete prispieť na chod farnosti vhodením peňazí do pokladničky v chráme alebo na účet SK53 0200 0000 0031 4736 5753
  • keďže sv. liturgie sa slávia naďalej, aj keď neverejne, na sv. liturgiu môžete obetovať v čase, keď je otvorený chrám, prípadne môžete kontaktovať o. farára a alebo o. kaplána telefonicky

Bližšie informácie o usmerneniach sa dočítate na web stránkach : www.grkatke.sk, www.tkkbs.sk

Priame prenosy jednotlivých liturgických slávení, môžete sledovať prostredníctvom prenosov na: www.logos.tv, www.zemplin.tv a byzantinos.grkatke.skJ

Čítať viac