Príprava na 1.sv. prijímanie

Stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na prijatie svätých tajomstiev Eucharistie  a pokánia, sa konajú každý pondelok v školskom roku o 17.30 v chráme.

Stretnutia začínajú vždy prvý pondelok v septembri a na prvom stretnutí je nutná účasť aspoň jedného z rodičov.

Medzi povinnosti týchto detí patrí účasť na Božskej liturgii každú nedeľu a prikázaný sviatok, zúčastňovať sa pondelkových stretnutí a navštevovať vyučovanie náboženstva na svojej škole.

Podľa noriem cirkevného práva (CCEO[1] kan 40, § 3) „…veriaci v Krista majú podporovať poznávanie vlastného obradu a sú zaviazaní všade ho zachovávať…“. Z dôvodu dodržiavanie predpisov cirkevného práva schváleného pápežom Jánom Pavlom II. apoštolskou konštitúciou „Sacri canones“  dňa 18. októbra 1990  sa nevydávajú svedectvá o svätom krste a myrompomazaní za účelom  prijatia  svätých tajomstiev Eucharistie  a pokánia v inom obrade.


[1] Kódex kánonov východných cirkví (lat. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) je súbor cirkevného práva východných katolíckych cirkví. Promulgovaný bol 18. októbra 1990 pápežom Jánom Pavlom II. Do platnosti vstúpil 1. októbra 1991.