Metropolita Ján

Keď v roku 2008 pápež Benedikt XVI. povýšil našu cirkev na metropóliu, dostali sme všetci gréckokatolíci na Slovensku (i v Kanade) metropolitu. Odvtedy sme sa vždy modlili pri sv. liturgii za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jána. Isto, kvôli pastoračnému – praktickému rozmeru patríme my do Košickej eparchie, iní do Prešovskej či Bratislavskej. Sv. apoštol Pavol hovorí: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.“ A tak vnímajme, že všetci pracujeme v Božej vinici spoločne.

Vladyka Ján bol naším metropolitom vyše 14 rokov a prešovským sídelným biskupom vyše 19 rokov. Za jeho pôsobenia vyrástlo množstvo cirkevných budov (35 nových chrámov, 53 farských budov, 9 kaplánskych bytov), ožili mariánske pútnické miesta v Ľutine i Litmanovej, podporil vznik Gréckokatolíckej rómskej misie, ktorá si získala dobré meno, Centrum pre rodinu na Sigorde ponúka možnosti manželom ako spoločne hľadať Božie cesty, staral sa o kňazský seminár (vysvätil 176 novokňazov), mládežnícke centrum v Juskovej Voli. To je len časť dobrých a spásonosných vecí, ktoré vykonal pre našu cirkev. Nezabúdajme na to, buďme za to vďační a uchovávajme nášho emeritného metropolitu stále v modlitbách, nech mu Boh odpustí aj poklesky, ktoré má ako každý iný človek.

Vladyka Ján, ďakujeme, nech Vás Boh žehná, Christos voskrese!


Vladyka Ján nás pozdravil pri posviacke chrámu v roku 2003

Vladyka Ján nás navštívil počas pôsobenia v Košiciach v roku 1997

Vyhlásenie o. arcibiskupa Jána Babjaka SJ k zrieknutiu sa úradu


Milí spolubratia v biskupskej, kňazskej, rehoľnej a diakonskej službe, drahí veriaci Gréckokatolíckej cirkvi, bratia a sestry!

Po mnohých rokoch neúnavnej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev sui iuris na Slovensku v službe jej prvého arcibiskupa metropolitu, po modlitbách a duchovnom rozlišovaní som 24. februára tohto roku požiadal Svätého Otca Františka o uvoľnenie z pastoračnej starostlivosti o Prešovskú archieparchiu a celú Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku, ešte pred dovŕšením kánonického veku.

Odchádzam kvôli pokoju a pre dobro Cirkvi, biskupov, kňazov a veriacich.

Ďakujem Pánu Bohu za všetky jeho dary a milosti, ktorými ma napĺňal a posilňoval počas kňazskej, rehoľnej a biskupskej služby pre našu Gréckokatolícku cirkev. Ďakujem za všetky krásne diela, ktoré Boh počas týchto rokov mojej horlivej služby doprial Božiemu ľudu v našej cirkvi.

Ďakujem za obetavú službu kňazom a veriacim za aktívny kresťanský život a spoluúčasť na živote našej cirkvi.

Ak som počas mojej aktívnej služby nebol voči niekomu dostatočne vnímavý a nenaplnil jeho očakávania, je mi to ľúto a prosím o odpustenie. Pracoval som v zápale a nikdy mi nešlo o nič iné, iba o dobro našej Gréckokatolíckej cirkvi. Aj ja odpúšťam každému.

Naďalej budem spojený v modlitbách s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, diakonmi i veriacimi Prešovskej archieparchie, ktorá zostáva hlboko zakotvená v mojom srdci. Tiež zostávam spojený s celou Gréckokatolíckou metropolitnou cirkvou sui iuris na Slovensku, ktorej žičím aj naďalej rast, rozkvet, hojné Božie požehnanie a ochranu Presvätej Bohorodičky.

Vám všetkým ďakujem za modlitby.

Christos Voskrese!

prebraté z webu Prešovskej archieparchie: grkatpo.sk